Dierenspeciaalzaak Maddie - 24 uur per dag 7 dagen per week
Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?
 • Veilig winkelen

  Betaal 100% veilig met iDEAL

 • Contact opnemen

  Bereikbaar op 033-4800340

 • Snelle bezorging

  Bestelling voor 16:00 volgende dag verzonden.

 • Openingstijden

  Wij zijn geopend van 09:00 tot 18:00

Uw winkelwagen is leeg!

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dierenspeciaalzaak Maddie zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: 'voorwaarden') van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Dierenspeciaalzaak Maddie worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van dierenspeciaalzaak Maddie worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dierenspeciaalzaak Maddie ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst)

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Dierenspeciaalzaak Maddie zijn vrijblijvend en Dierenspeciaalzaak Maddie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dierenspeciaalzaak Maddie. Dierenspeciaalzaak Maddie is gerechtigd bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dierenspeciaalzaak Maddie dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's inclusief het in Nederland geldende BTW percentage. Dierenspeciaal Maddie heeft als betalingsmogelijkheid betaling geschied vooraf, tenzij anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen van Dierenspeciaalzaak Maddie zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van typefouten en misverstanden, zowel op de website, als bij mondelinge overeenkomsten. Dierenspeciaalzaak Maddie behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Dierenspeciaalzaak Maddie.

Artikel 4. Levering

De door dierenspeciaalzaak Maddie opgegeven levertijden zijn slechts indicatie. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen rechts op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levertijd is bij Dierenspeciaalzaak Maddie gekoppeld aan de snelheid van betalen. Bestelling worden, behoudens van overmacht in welke hoedanigheid dan ook, binnen 24 uur na ontvangst van de betaling verzonden. Indien (een gedeelte van) een bestelling onverhoopt niet op voorraad is, behouden wij ons een maximale levertermijn van 30 dagen voor. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van de enige overeenkomst aan Dierenspeciaalzaak Maddie verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

u dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Dierenspeciaalzaak Maddie geleverde producten geheel en onvoorwaardelijke te respecteren. Dierenspeciaal Maddie garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechts van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Dierenspeciaalzaak Maddie daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven ( 7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Dierenspeciaalzaak Maddie de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuw producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Dierenspeciaalzaak Maddie te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzending voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeerd tussen u en Dierenspeciaalzaak Maddie, Dan wel tussen Dierenspeciaalzaak Maddie en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Dierenspeciaalzaak Maddie, is Dierenspeciaalzaak Maddie niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Dierenspeciaalzaak Maddie en derden, voor zover betrekking

Artikel 9. Persoonsgegevens

Dierenspeciaalzaak Maddie zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10. Overmacht Onverminderd

de overige aan het toekomende rechten, heeft Dierenspeciaalzaak Maddie in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dierenspeciaalzaak Maddie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dierenspeciaalzaak Maddie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeerd geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

Indien u aan Dierenspeciaalzaak Maddie schriftelijke opgave doet van een adres, is Dierenspeciaalzaak Maddie gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Dierenspeciaalzaak Maddie schriftelijke opgaven doet van een ander adres waarvan uw bestellingen dienen te worden gezonden Indien u uw bestelling onder rembours laat verzenden en deze niet accepteert bij aflevering, blijft Dierenspeciaalzaak Maddie een vordering behouden ter grootte van de gemaakte verzendkosten. De afbeeldingen weergegeven vallen onder het copyright van hun respectievelijke eigenaren. Voor het gebruik van de afbeeldingen dient u contact op te nemen met Dierenspeciaalzaak Maddie De door Dierenspeciaalzaak Maddie geleverde producten kunnen afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Wanneer door Dierenspeciaalzaak Maddie gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten geleden op grond van het feit dat Dierenspeciaalzaak Maddie deze voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dierenspeciaalzaak Maddie in strijd mochten zijn met enige toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dierenspeciaalzaak Maddie vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Dierenspeciaalzaak Maddie is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Geschillen

Bij niet nakoming van enige verplichting uit aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zal u in verzuim zijn zonder dat enige nadere sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. Voor zover geschillen vallen onder de bevoegdheid van de arrondissement- rechtbank is bij uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank te Rotterdam tenzij u woonplaats heeft binnen het rijk in Europa en binnen 1 maand nadat een beroep op deze bepaling is gedaan te kennen geeft de hem bij wet toegewezen rechtelijke instantie als bevoegde instantie te willen aanmerken. Mocht dierenspeciaalzaak Maddie overgaan tot rechtsmaatregelen wegens verzuim dan komen alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten voor rekening u, in dat geval worden de buitenrechtelijke kosten bepaald op een bedrag van tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom onverminderd het recht van Dierenspeciaalzaak Maddie om de daadwerkelijke gemaakte kosten te vorderen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellen in overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.